دوره آموزشی آنلاین (Webinar): عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاه میکروبیولوژی (GMLP) بر اساس (WHO,FDA,USP)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاه میکروبیولوژی (GMLP) بر اساس (WHO,FDA,USP)