دوره آموزشی آنلاین (Webinar): GMP محصولات پرخطر با رویکرد حدود مواجهه امن مبتنی بر داده های فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): GMP محصولات پرخطر با رویکرد حدود مواجهه امن مبتنی بر داده های فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک