دوره آموزشی آنلاین (Webinar):Webinar آمار کاربردی و کمومتریکس در صنایع داروسازی (Applied Statistics and Chemometrics in Pharmaceutical Industries)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):Webinar آمار کاربردی و کمومتریکس در صنایع داروسازی (Applied Statistics and Chemometrics in Pharmaceutical Industries)