دوره آموزشی آنلاین (Webinar):Best Practices for Organizational Change Management (به همراه کارگاه مستندات مربوط به مدیریت تغییرات و ریسک)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):Best Practices for Organizational Change Management (به همراه کارگاه مستندات مربوط به مدیریت تغییرات و ریسک)