دوره آموزشی آنلاین (Webinar):GMP فراورده های پرخطر در صنایع تولیدمحصول نهایی(finished product) ومیزان ریسک تولید انها درخطوط مشترک براساس ISP

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):GMP فراورده های پرخطر در صنایع تولیدمحصول نهایی(finished product) ومیزان ریسک تولید انها درخطوط مشترک براساس ISP