دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اتاق‌ تمیز، سیستم‌های هوا رسان AHU معتبرسازی اتاق تمیز و احرازکیفیت‌ سیستم HVAC

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اتاق‌ تمیز، سیستم‌های هوا رسان AHU معتبرسازی اتاق تمیز و احرازکیفیت‌ سیستم HVAC

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اتاق‌ تمیز، سیستم‌های هوا رسان AHU معتبرسازی اتاق تمیز و احرازکیفیت‌ سیستم HVAC