دوره آموزشی آنلاین (Webinar):تولید آب دارویی براساس راهنمای WHO 2011 و پیش نویس 2021 و چگونگی بازرسی از سیستم آب دارویی براساس چک لیست PIC/S 2021

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):تولید آب دارویی براساس راهنمای WHO 2011 و پیش نویس 2021 و چگونگی بازرسی از سیستم آب دارویی براساس چک لیست PIC/S 2021