دوره آموزشی آنلاین (Webinar):عملیات خوب فارماکوویژیلانس (GPvP) گزارشات دوره ای به روز رسانی شده ایمنی (Periodic Safety Update Reports, PSUR)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):عملیات خوب فارماکوویژیلانس (GPvP) گزارشات دوره ای به روز رسانی شده ایمنی (Periodic Safety Update Reports, PSUR)