دوره آموزشی آنلاین (Webinar):مدیریت و اجرای پروژه ها در صنایع دارویی بر اساس متدولوژی PMBOK

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):مدیریت و اجرای پروژه ها در صنایع دارویی بر اساس متدولوژی PMBOK