دوره آموزشی آنلاین (Webinar):نحوه استقرار تضمین کیفیت PQS) Pharmaceutical Quality systems) و تضمین کیفیت در شرکت دارویی

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):نحوه استقرار تضمین کیفیت PQS) Pharmaceutical Quality systems) و تضمین کیفیت در شرکت دارویی