دوره آموزشی آنلاین (Webinar):نقش مدیریت ریسک در صنایع دارویی وچک لیست ارزیابی اجرایی نمودن آن در صنعت دارو بر اساس PIC/S 2022

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):نقش مدیریت ریسک در صنایع دارویی وچک لیست ارزیابی اجرایی نمودن آن در صنعت دارو بر اساس PIC/S 2022