دوره آموزشی آنلاین (Webinar):چگونگی انتخاب و احراز کیفیت تامین کنندگان و شرکت‏های خدمات جانبی USP و فارماکوپه PIC/S براساس راهنمای وآیین نامه وزارت بهداشت ایران

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):چگونگی انتخاب و احراز کیفیت تامین کنندگان و شرکت‏های خدمات جانبی USP و فارماکوپه PIC/S براساس راهنمای وآیین نامه وزارت بهداشت ایران