دوره آموزشی آنلاین (Webinar):یکپارچگی داده ها و اعتبارسنجی سیستم های کامپیوتریزه (Data Integrity – CSV)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):یکپارچگی داده ها و اعتبارسنجی سیستم های کامپیوتریزه (Data Integrity – CSV)