دوره آموزشی آنلاین (Webinar): تغييرات در استاندارد آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمایشگاه های آزمون بـر اساس استانـدارد ISO/IEC 17025:2017

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): تغييرات در استاندارد آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمایشگاه های آزمون بـر اساس استانـدارد ISO/IEC 17025:2017