دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مهارت‏ های توسعه سازمانی {مدیریت تعارض شغلی/ سازمانی}

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مهارت‏ های توسعه سازمانی {مدیریت تعارض شغلی/ سازمانی}