دوره آموزشی آنلاین (Webinar):GMP محصولات پرخطر با رویکرد حدود مواجهه امن مبتنی بر داده های فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک و فن آوری های مرتبط

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):GMP محصولات پرخطر با رویکرد حدود مواجهه امن مبتنی بر داده های فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک و فن آوری های مرتبط

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):GMP محصولات پرخطر با رویکرد حدود مواجهه امن مبتنی بر داده های فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک و فن آوری های مرتبط