دوره آموزشی آنلاین (Webinar): Webinar مدیریت آموزش در صنایع دارویی مطابق با الزامات (GMP PIC/S:2022, ISO 9001:2015, ISO 13485 و ISO 10015) ویژه مدیران و مسئولان آموزش

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): Webinar مدیریت آموزش در صنایع دارویی مطابق با الزامات (GMP PIC/S:2022, ISO 9001:2015, ISO 13485 و ISO 10015) ویژه مدیران و مسئولان آموزش